Վերադարձի պայմաններ

1․ Գնորդը կարող է հրաժարվել սխալ ձևակերպված պատվերից մինչև օրվա ավարտը։

2․ Գնորդը կարող է հրաժարվել պատվերից, եթե ապրանքը չի առաքվել Վաճառողի պատվերի ձևակերպման պահին նշված ժամկետների ընթացքում:

3․ Գնորդը կարող է հրաժարվել պատվերից, եթե ապրանքը հատուկ իր պատվերով չէ ներմուծված։

4․ Ընդունելով պատվերի առաքումը՝  ստացողը պետք է ստորագրի առաքման ստացականը, ինչը հաստատում է պատվերի ընդունումը:

 

Վեճերի լուծման կարգը

 

Սույն պայմանների կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

Ապրանքներ